Normatīvie dokumenti

PAMATSKOLAS “RĪDZE” PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2021

PAMATSKOLAS “RĪDZE” PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2020

PAMATSKOLAS “RĪDZE” ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2021./2022. – 2023./2024. GADAM

PAMATDOKUMENTI

Pamatskolas “Rīdze” nolikums

Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamiem pamatskolā “Rīdze”

Rīcības plāns, ja izglītības iestādē konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas.

Izglītības iestādes padomes reglamentsD

Bibliotēkas reglaments

Pamatskolas “Rīdze” darba kārtības noteikumi

Ētikas un uzvedības reglaments

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

IZGLĪTOJAMO DROŠĪBAS UN ATBALSTA DOKUMENTI

Atbalsta komandas darba orgaizācijas reglaments

Izglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība pamatskolā “Rīdze”

Rīkojums par papildu drošības pasākumu noteikšanu pamatskolā “Rīdze”

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Kārtība par vadītāja, pedagogu un skolas darbinieku rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība

IZGLĪTĪBAS PROCESA DOKUMENTI

Attālinātā mācību procesa organizēšanas kārtība

Pedagoģiskās padomes reglaments

Skolēnu pašpārvaldes reglaments

Pagarinātās dienas grupu darba kārtība

Metodiskās padomes reglaments

PERSONĀLA DOKUMENTI

Pamatskolas “Rīdze” personāla atlases kārtība

Nolikums par slēgto un atklāto konkursu rīkošanu uz vakantajām amata vietām

Pamatskolas “Rīdze” pretkorupcijas pasākumu plāns 2020. gadam

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS DOKUMENTI

Izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kārtība

SAIMNIECISKIE DOKUMENTI

Izglītības iestāžu sporta laukumu un stadionu publiskas izmantošanas noteikumi

Pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu, inventāra un krājumu lietošanas un glabāšanas iekšējās kontroles noteikumi