PAMATSKOLAS “RĪDZE” PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2023

PAMATSKOLAS ” RĪDZE” 2023./2024.m.g. ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES

PAMATSKOLAS “RĪDZE” ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2021./2022. – 2023./2024. GADAM

PAMATDOKUMENTI:

Pamatskolas “Rīdze” nolikums

Iekšējās kārtības noteikumi

Izglītības iestādes padomes reglaments

Bibliotēkas reglaments

Pamatskolas “Rīdze” darba kārtības noteikumi

Ētikas un uzvedības reglaments

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

IZGLĪTOJAMO DROŠĪBAS UN ATBALSTA DOKUMENTI:

Izglītojamo drošības noteikumi

Atbalsta personāla komandas reglaments

Izglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība pamatskolā “Rīdze”R

Kārtība par vadītāja, pedagogu un skolas darbinieku rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbībaI

IZGLĪTĪBAS PROCESA DOKUMENTI:

Mācību snieguma vērtēšanas kārtība

Attālinātā mācību procesa organizēšanas kārtība

Pedagoģiskās padomes reglaments

Skolēnu pašpārvaldes reglaments

Pagarinātās dienas grupu darba kārtība

Metodiskās padomes reglaments

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS DOKUMENTI:

Personas datu apstrāde atbilstoši Vispārīgas datu aizsardzības regulai

Izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kārtība

Pamatskolas “Rīdze” sīkdatņu politika

Darbinieku datu apstrādes un aizsardzības kārtība izglītības iestādē

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika

PERSONĀLA DOKUMENTI:

Pamatskolas “Rīdze” personāla atlases kārtība

Nolikums par slēgto un atklāto konkursu rīkošanu uz vakantajām amata vietām

Pamatskolas “Rīdze” pretkorupcijas pasākumu plāns 2020. gadam

SAIMNIECISKIE DOKUMENTI:

Izglītības iestāžu sporta laukumu un stadionu publiskas izmantošanas noteikumi

Pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu, inventāra un krājumu lietošanas un glabāšanas iekšējās kontroles noteikumi

TRAUKSMES CELŠANAS KĀRTĪBA:

Trauksmes celšanas kārtība