pumpurs1-1

No 2017./2018.mācību gada pamatskola “Rīdze”. ir iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienests īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  – “PuMPuRS”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Projekta ietvaros tiek veikti atbalsta pasākumi, kas vērsti uz skolēnu problēmu diagnostiku un risinājumiem, kas palīdz bērniem veiksmīgi socializēties un izglītoties.

Projekta mērķgrupaskolēni no 1. līdz 9.klasei.

Projekta īstenošanas laiks: 03/2017 – 12/2023.

 • Projekta specifiskais atbalsta mērķis: samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus.
 • Iesaistoties projektā, skolā tiek organizēti individuāli pasākumi izglītojamiem mācīšanās motivācijas celšanā un sekmju līmeņa paaugstināšanā, nodrošinot individuālas konsultācijasdažādos mācību priekšmetos, kā arī sniedzot atbalsta personāla (sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, logopēds) konsultācijas.
 • Katram projektā iesaistītajam skolēnam mācību semestra sākumā tiek izveidots individuālais atbalsta plāns, kurā tiek izvērtēti ar mācību darbu, skolas vai ģimenes vidi saistīti riski un plānoti nepieciešamie pasākumi skolēna problēmu risināšanai – noteikti atbalsta pasākumi individuālu konsultāciju veidā.

Visaptveroša informācija par projektu: https://pumpurs.lv

Pamatskolas “Rīdze” projekta “Pumpurs” koordinatore: Agrita Ronesala, e-pasta adrese: aronesala@edu.riga.lv

Projekta ietvaros iesaistīto skolēnu skaits pamatskolā “Rīdze”:

2017./2018.mācību gada

 • semestrī – 36 skolēni,
 • semestrī – 37 skolēni,

2018./2019.mācību gada

 • semestrī – 32 skolēni,
 • semestrī – 34 skolēni,

2019./2020.mācību gada

 • semestrī – 43 skolēni,
 • semestrī – 50 skolēni,

2020./2021.mācību gada

 • semestrī – 41 skolēns,
 • semestrī – 43 skolēni,

2021./2022.mācību gada

 • semestrī – 62 skolēni,
 • semestrī – 74 skolēni,

2022./2023.mācību gada

 • semestrī – 74 skolēni.