PUMPURS

pumpurs1-1

Sākot ar 2017./2018.mācību gadu pamatskola “Rīdze”

iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienests īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  – “PuMPuRS”,

lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības

un nepabeidz skolu.

Projekta ietvaros tiek veikti atbalsta pasākumi, kas vērsti uz skolēnu problēmu diagnostiku un risinājumiem, kas palīdz bērniem veiksmīgi socializēties un izglītoties.

Projekta mērķgrupa: skolēni no 5. līdz 9.klasei.

Projekta īstenošanas laiks: 03/2017 – 12/2022

Visaptveroša informācija par projektu: https://pumpurs.lv

  • Projekta specifiskais atbalsta mērķis: samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus.
  • Iesaistoties projektā, skolā tiek organizēti individuāli pasākumi izglītojamiem mācīšanās motivācijas celšanā un sekmju līmeņa paaugstināšanā, nodrošinot individuālas konsultācijas dažādos mācību priekšmetos, kā arī sniedzot atbalsta personāla (sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, psihologs, logopēds) konsultācijas.
  • Katram projektā iesaistītajam skolēnam mācību semestra sākumā tiek izveidots individuālais atbalsta plāns, kurā tiek izvērtēti ar mācību darbu, skolas vai ģimenes vidi saistīti riski un plānoti nepieciešamie pasākumi skolēna problēmu risināšanai – noteikti atbalsta pasākumi individuālu konsultāciju veidā.

Projekta ietvaros iesaistīto skolēnu skaits pamatskolā “Rīdze”

2017./2018.mācību gadā:

  • semestrī – 36 skolēni,
  • semestrī – 37 skolēni,

2018./2019.mācību gadā:

  • semestrī – 32 skolēni,
  • semestrī – 34 skolēni.