Karjeras izglītības mērķis -organizēt izglītības saturu un izglītības ieguves procesu, nodrošinot izglītojamajam pašizpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai un vadīšanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi, radīt pamatu savlaicīgu, apzinātu un ar iespējām līdzsvarotu personīgo lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītību.

Karjeras izglītības uzdevumi

1.Palīdzēt skolēniem pašattīstīties.

2. Motivēt un palīdzēt izpētīt dažādas karjeras iespējas.

3. Palīdzēt plānot un vadīt savu karjeru.

Skolēniem ir iespēja apmeklēt INDIVIDUĀLĀS KARJERAS KONSULTĀCIJAS. 

Individuālas sarunas laikā skolēniem ir iespēja izzināt savas intereses, mērķus, pildīt karjeras testus, kā arī uzzināt informāciju par sev vēlamo izglītības iestādi, kur vēlas  turpināt mācības pēc 9.klases.

  • Jābūt līdzi VECĀKU IESNIEGUMAM par individuālo konsultāciju apmeklējumu.

 Iesniegumu vari saņemt pie klases audzinātājas vai karjeras konsultantes 4-20.kabinetā.

  • Skolēnam jāpiesakās konsultācijai e-klasē vismaz 1 dienu iepriekš, rakstot karjeras konsultantei Solvitai Lauzējai, ka vēlas atnākt uz konsultāciju, vai pienākot individuāli skolā un piesakot to.
  • Norādīt vēlamo karjeras individuālās konsultācijas laiku pirmdien vai trešdien

7.-9.klašu audzēkņi iesaistās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā. Skolēniem ir paredzētas dažādas aktivitātes mācību gada laikā, piemēram, dabas zinību profesiju pilnvērtīgāka iepazīšana, dalība Ēnu dienā 2020, izstādes SKOLA 2020 apmeklējums, Izstādes SkillsLatvija 2020 apmeklējums u.c.