Pamatskola “Rīdze” no 2016./2017.mācību gada ir iesaistījusies biedrības “MOT Latvija” organizētajā programmā “MOT”, kuras mērķis ir veicināt skolēnu sociāli emocionālo un dzīvesprasmju apguvi, mazinot mobinga, vardarbības, atkarības vielu lietošanas un sociālās atstumtības riskus.

Programmas ietvaros tiek realizēts nodarbību cikls 7.– 9.klašu skolēniem, kas tiek īstenots trīs mācību gadu garumā. “MOT” programmas nodarbību laikā skolēni apgūst trīs universālas cilvēciskas vērtības:

  • drosmi dzīvot (veidot dzīvi mērķtiecīgi, atbildīgi un ar prieku);
  • drosmi rūpēties (respektēt un cienīt līdzcilvēkus, sniedzot palīdzību tiem, kuri jūtas atstumti un ir vientuļi);
  • drosmi pateikt “nē” (atteikties no izvēlēm, kas kaitē sev un līdzcilvēkiem, sabiedrībai kopumā).

Programmas nodarbības tiek organizētas atraktīvā, brīvā un nepiespiestā veidā, izmantojot interaktīvās mācību metodes (diskusijas, lomu spēles, grupu darbus, situāciju analīzes, interaktīvās spēles u.c.).  Nodarbību laikā tiek veicināta skolēnu individuālā noturība un sociālā izaugsme, kā arī popularizētas veselīgas savstarpējās attiecības – droša klases vide un iekļaujoša skolas kultūra.

Pamatskolas “Rīdze” “MOT” treneri ir lieliski – enerģiski, moži, darbīgi, sociāli aktīvi un atbildīgi, dzīvespriecīgi un, galvenais, pusaudžus uzrunājoši un iedvesmojoši! Sirsnīgi pateicamies par darbu ar skolēniem visiem mūsu skolas bijušajiem un esošajiem “MOT” programmas treneriem – Ritai Pētersonei, Mārtiņam Staķim, Kristapam Dronem, Aivaram Garančam, Angesei Lācei, Edgaram Grandānam un Ilnai Dekantei!

Pamatskolas “Rīdze” “MOT” programmas koordinatore ir Agrita Ronesala, e-pasta adrese: aronesala@edu.riga.lv

Interneta resursi par “MOT” programmu Latvijā: www.mot.lv