Normatīvie dokumenti

PAMATSKOLAS “RĪDZE” ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2018. – 2021. GADAM

PAMATDOKUMENTI

Pamatskolas “Rīdze” nolikums

Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamiem pamatskolā “Rīdze”

Izglītības iestādes padomes reglaments

Darba plāns 2018./2019. m. g. I semestrim

Bibliotēkas reglaments

Izglītības iestādes skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

IZGLĪTOJAMO DROŠĪBAS UN ATBALSTA DOKUMENTI

Atbalsta komandas darba orgaizācijas reglaments

Izglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība pamatskolā “Rīdze”

Rīkojums par papildu drošības pasākumu noteikšanu pamatskolā “Rīdze”

IZGLĪTĪBAS PROCESA DOKUMENTI

Izglītības iestādes skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

PERSONĀLA DOKUMENTI

Pamatskolas “Rīdze” personāla atlases kārtība

Nolikums par slēgto un atklāto konkursu rīkošanu uz vakantajām amata vietām

Pamatskolas “Rīdze” pretkorupcijas pasākumu plāns 2019. gadam

LIETVEDĪBAS UN ARHĪVA DOKUMENTI

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS DOKUMENTI

Izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kārtība

SAIMNIECISKIE DOKUMENTI

Izglītības iestāžu sporta laukumu un stadionu publiskas izmantošanas noteikumi

Pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu, inventāra un krājumu lietošanas un glabāšanas iekšējās kontroles noteikumi