Aktualitātes

Karjeras izglītības mērķis -organizēt izglītības saturu un izglītības ieguves procesu, nodrošinot izglītojamajam pašizpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai un vadīšanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi, radīt pamatu savlaicīgu, apzinātu un ar iespējām līdzsvarotu personīgo lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītību.

Karjeras izglītības uzdevumi

1.Palīdzēt skolēniem pašattīstīties.

2. Motivēt un palīdzēt izpētīt dažādas karjeras iespējas.

3. Palīdzēt plānot un vadīt savu karjeru.

KARJERAS IZGLĪTĪBA 2020./2021. māc. g.

Arī karjeras izglītībā šis gads bijis izaicinājumu gads. Klātienē skolēniem bija iespēja piedalīties karjeras pasākumos, karjeras nedēļā, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem savās klases stundās, kā arī attālināti MS Teams, iesaistoties klases stundās, mācību priekšmetu stundās. Notikušas vairākas attālinātas nodarbības 4.a, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b klasēm. Skolēni ir uzzinājuši dažādas tēmas: par sociālo tīklu ietekmi karjeras veidošanās procesā; par komunikācijas un oratorprasmju nepieciešamību dažādās profesijās; par karjeru un tās nozīmi cilvēka dzīvē; par to, kā lietišķā etiķete ietekmē mūsu karjeru; par mūziķa profesiju;  par profesionālo izglītību, kā arī tikušies ar Rīgas Valsts tehnikuma karjeras konsultanti, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma pārstāvi un skolas absolventiem.

3.a un 4.a klases iesaistās konkursā „Mana vārdnīca”, kur jau sākumskolā skolēniem ir jāizprot ar darba pasauli un ekonomiku saistīti jēdzieni. 5.b un 6.b klase ir iesaistījās ekonomiskās izglītības konkursā „Biznesa pasakas”, kas ir saistītas ar karjeras un darba jomu.

Šogad ārkārtas situācijas dēļ tika atcelta Ēnu diena, tomēr par dažādām profesijām var uzzināt attālināti: www.profesijupasaule.lv

Šogad skolēniem bija iespēja apmeklēt individuālās karjeras konsultācijas, kuras interesenti apmeklēja gan klātienē, gan attālināti MS Teams platformā. Paldies visiem pedagogiem, īpaši klašu audzinātājām, skolas vadībai par atsaucību un izturību attālinātajā mācību procesā! Paldies arī skolēniem, kuri izrāda interesi par dažādām profesijām, izzina tās un var veiksmīgi paši pieņemt savu karjeras lēmumu!

KARJERAS NEDĒĻA 2020

Karjeras nedēļa – ikgadēja tradīcija, kas turpinās pašvaldībās

Karjeras nedēļu jau astoto gadu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) un to finansē ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. 2020. gadā Karjeras nedēļa notiek no 26. līdz 30. oktobrim

Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas. Jaunieši var piedalīties dažādās diskusijās, radošajās darbnīcās, konkursos un citos izglītojošos pasākumos.  Šīgada Karjeras nedēļas tēma nākotnes profesijas, kas aicina skolēnus, viņu vecākus, pedagogus iepazīt nākotnes profesijas un prasmes.

Sekmīgu un aizraujošu visiem Karjeras nedēļu!

Par Karjeras nedēļu

Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kas aktualizē savlaicīgas un apzinātas tālākās izglītības un karjeras izvēles nozīmi veiksmīgas personiskās dzīves veidošanā.

Tās laikā jauniešiem ir iespēja:

  • iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos,
    • tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem,
    • apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas.

Jaunieši var piedalīties arī aizraujošās radošās darbnīcās un konkursos.

Karjeras pasākums  “Mācības valsts un privātās izglītības iestādēs pēc 9.klases”

Pamatskolas “Rīdze” 9.b klases audzēkņi 6.oktobrī piedalījās karjeras pasākumā  “Mācības ārzemēs pēc 9.klases”.Sepembra sākumā veicot skolēnu aptauju par vēlmēm karjeras izglītībā, daudzi vēlējās uzzināt vairāk par mācībām ārzemēs pēc 9.klases, tāpēc šoreiz skolēni tikās ar  uzņēmuma SIA “Izglītība ārzemēs” pasniedzēju Sarmīti Makari, kas skolēniem pastāstīja par šādām tēmām:

1.Kultūru apmaiņas programma. Prasības un kritēriji pretendentiem.

2.Intergrācija Lielbritānijas vidusskolā.

3.Iespēja iegūt vidējo izglītību Lielbritānijā bez maksas.

4.Starptautiskās skolas, kurās mācās bērni no dažādām valstīm.

5.Hokeja un pilotu akadēmija Vinipegas vidusskolā, Kanādā.

6.Vasaras nometnes ārzemēs (sports, svešvalodas, māksla, dizains) u.c.tēmas.

 Skolēni uzzināja gan par ikdienas dzīvi, gan mācību procesu un kultūras iespējām interesējošās valstīs.

Paldies skolēniem par atsaucību un ieinteresētību.

ĒNU DIENA 2020

Pamatskolas “Rīdze” audzēkņiem ir iespēja piedalīties Ēnu dienā, kas notiks 12.februārī. 7.-9.klašu audzēkņi var reģistrēties mājas lapā www.enudiena.lv  un pieteikties vakancēm, vai arī sarunāt personīgi kādu profesijas pārstāvi un iet pie viņa. 

Ēnu dienā jāņem līdzi izprintēta apliecinājums, kuru aizpilda profesijas pārstāvis, kuru ēno skolēns, un Interviju lapa, ko aipzilda skolēns.  

Abas lapas 13.februārī ir jāatnes klases audzinātājai uz skolu. 

Pieteikšanās Ēnu dienai Saeimā:
https://enudiena.lv/jaunumi/saeima-piedalisies-enu-diena
Pieteikšanās Rīgas pašvaldības policijā: 
https://rpp.riga.lv/no-sodienas-rigas-pasvaldibas-policija-sakas-pieteiksanas-enu-diena-2020/
Pieteikšanās Rīgas Tehniskajā universitātē: 
https://www.rtu.lv/lv/nac-studet/aktualitates-berniem-un-jauniesiem/enu-diena
un citas vietas atrodamas Ēnu dienas mājas lapā.

APLIECINĀJUMS

INTERVIJAS LAPAS PARAUGS

KARJERAS PASĀKUMS 6.KLASĒM

Pamatskolas “Rīdze” 6.klašu audzēkņi ir veikuši intervijas ar saviem vecākiem, tuvāk izzinot viņu darba pienākumus, vidi, specifiku, darbā pielietojamos instrumentus un arī atziņas, kuras gūtas darba dzīvē. Literatūras stundā skolēni iemācījās pierakstīt, apkopot un noformēt intervijas.

Skolēni izzināja dažādas profesijas kā, piemēram, advokāts, mārketinga reklāmas nozares speciālists, mazumtirdzniecības speciālists, tiesnesis, jurists, celtnieks, inženieris, profesionālās nodaļas vadītājs, personāla vadītājs, finansiste valsts pārvaldē, stilists, vecākā projektu vadītāja, klavierskolotāja, uzņēmējs, ārsts – stomatologs, dermatologs, farmaceits, Māmiņukluba mārketinga direktors un projektu vadītājs Baltijas valstīs, basketbola treneris, mākslas pasākumu organizators, mākslinieks, pasākumu producents un citas.

Advokāta profesijas pārstāvis atzina, ka darbā gūta ļoti laba atziņa – “Iesāktais ir jāpabeidz” un atziņai viņš seko ikdienas. Tiesneša profesijas pārstāvis ieteiktu jauniešiem, kuriem patīk izaicinājums, patīk domāt, kuriem ir vēlēšanās palīdzēt un risināt, padomāt par jurista profesiju. Juristi var strādāt par tiesnešiem, advokātiem.  Sabiedrībai ir vajadzīgi zinoši juristi, kas var nodrošināt gan publisko, gan privāto tiesību aizsardzību. Paldies skolotājai Zandai Batņai par ieinteresētību un atsaucību skolēnu interviju tapšanā!

9. B KLASE IEPAZĪST DIZAINERA PROFESIJU

Karjeras nedēļas 2019 ietvaros 9.b klases skolēni iepazinās ar dizainera profesiju. Mērķis: iepazīties ar daudzveidīgām ar mākslu un dizainu saistītām  profesijām. Uzdevumi: 1) Iepazīties ar izglītības iespējām Latvijā, 2) Iepazīties ar izglītības iespējām ārzemēs, 3) Saskatīt savas iespējas un resursus, plānojot savu karjeru nākotnē, 4) Iepazīties ar stikla dizainera profesiju, 5) Iepazīties ar stikla izstrādājumu veidošanas tehniskajiem paņēmieniem, 6) Apskatīt dažādus, no stikla veidotus izstrādājumus. Par dizainera profesiju stāstīja 9.b klases skolnieces Mariannas Elzas Neibergas mamma.