Aktualitātes

Karjeras izglītības mērķis -organizēt izglītības saturu un izglītības ieguves procesu, nodrošinot izglītojamajam pašizpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai un vadīšanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi, radīt pamatu savlaicīgu, apzinātu un ar iespējām līdzsvarotu personīgo lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītību.

Karjeras izglītības uzdevumi

1.Palīdzēt skolēniem pašattīstīties.

2. Motivēt un palīdzēt izpētīt dažādas karjeras iespējas.

3. Palīdzēt plānot un vadīt savu karjeru.

Karjeras nedēļas 2019 ietvaros 9.b klases skolēni iepazinās ar dizainera profesiju. Mērķis: iepazīties ar daudzveidīgām ar mākslu un dizainu saistītām  profesijām. Uzdevumi: 1) Iepazīties ar izglītības iespējām Latvijā, 2) Iepazīties ar izglītības iespējām ārzemēs, 3) Saskatīt savas iespējas un resursus, plānojot savu karjeru nākotnē, 4) Iepazīties ar stikla dizainera profesiju, 5) Iepazīties ar stikla izstrādājumu veidošanas tehniskajiem paņēmieniem, 6) Apskatīt dažādus, no stikla veidotus izstrādājumus. Par dizainera profesiju stāstīja 9.b klases skolnieces Mariannas Elzas Neibergas mamma.