Saskaņā ar pamatskolas “Rīdze” nolikumu un valstī pastāvošiem normatīviem aktiem skolā darbojas bibliotēka.

    Bibliotēkas galvenie uzdevumi:

  • nodrošināt bibliotēkas lietotājiem brīvu pieeju dažāda veida  informācijai;
  • attīstīt skolēnu informācijas atrašanas, izgūšanas, kritiskas izvērtēšanas un lietošanas prasmes;
  • veicināt skolēnu patstāvīgās mācīšanās iemaņu veidošanos;
  • īstenot skolēnu lasīšanas veicināšanas programmas un projektus;
  • atbalstīt skolotājus mācību priekšmetu programmu īstenošanā un audzināšanas darbā;
  • atbalstīt un piedalīties izglītojošos pasākumos un programmās, vajadzības gadījumā ierosināt šādu pasākumu organizēšanu.

    Skolas bibliotēkā ir pieejamas mācību grāmatas, daiļliteratūra, nozaru literatūra un lasītava, kurā skolēni var pavadīt savu brīvo laiku izglītojoties.


Mācību literatūras saraksts 2024./2025. m.g.


Pamatskolas “Rīdze” bibliotēkas vadītāja Inita Bertmane, tel. 67848048