Atbalsta personāls

Pamatskolas “Rīdze” atbalsta personāla komanda

 

Komandas priekšsēdētājs: sociālā pedagoģe Agrita Ronesala e-pasts: agrita.ronesala@inbox.lv
Komandas sekretārs: logopēde Ilze Šaķe e-pasts: ilzesake@inbox.lv
Komandas locekļi: speciālā pedagoģe Ilze Jerāte e-pasts: ilze.jerate@inbox.lv
izglītības psiholoģe Elīna Strade e-pasts: elfa19@inbox.lv

 

Komandas darbības mērķis un uzdevumi

Komisijas darbības mērķis: sniegt vispusīgu atbalstu izglītojamiem, viņu vecākiem

(aizbildņiem) un skolas darbiniekiem.

Komisijas darbības uzdevumi ir:

  1. koordinēt izglītojamo pedagoģisko, sociālo un psiholoģisko diagnostiku un izpēti;
  2. noteikt izglītojamiem nepieciešamo pedagoģisko un sociāli psiholoģisko palīdzības veidu;
  3. analizēt skolas pieredzi mācību procesa organizēšanas darbā ar izglītojamajiem ar mācīšanās, uzvedības un socializācijas grūtībām;
  4. sadarboties ar valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām, savā darbā ievērot kompetento iestāžu ieteikumus un norādījumus.

Komandas sastāvs un darbība

Komisijas sastāvā ietilpst sociālais pedagogs, logopēds, speciālais pedagogs un psihologs, kuru kompetences komandas sastāvā ir:

  1. sociālais pedagogs – veic sociālpedagoģisko darbību ar izglītojamiem, kuriem ir mācību grūtības, socializācijas un uzvedības problēmas, neattaisnoti mācību stundu kavējumi, sadarbojas ar valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām izglītojamo sociālo vajadzību nodrošināšanā, sniedz atbalstu izglītojamiem, viņu vecākiem (aizbildņiem) mācību procesā vai skolas vidē, vajadzības gadījumā izstrādā individuālo uzvedības korekcijas plānu, sniedz sociālpedagoģiskas konsultācijas izglītojamiem, viņu vecākiem (aizbildņiem) un pedagogiem,
  2. logopēds – veic izglītojamo valodas traucējumu diagnostiku un profilaksi, sniedz konsultācijas izglītojamo vecākiem (aizbildņiem) un pedagogiem,
  3. speciālais pedagogs – apzina izglītojamo ar mācīšanās traucējumiem vajadzības, nodrošina atbalstu mācību procesā, vajadzības gadījumā izstrādā individuālo izglītības plānu, sniedz konsultācijas izglītojamo vecākiem (aizbildņiem) un pedagogiem,
  4. psihologs – pēta un iespēju robežās nodrošina izglītojamo emocionālās, psiholoģiskās, sociālās vajadzības, konsultē un sniedz atbalstu izglītojamo vecākiem (aizbildņiem), pedagogiem.