Pamatskolas “Rīdze” atbalsta personāla komanda

Komandas priekšsēdētājs: psiholoģe, sociālā pedagoģe Agrita Ronesala e-pasts: aronesala@edu.riga.lv
Komandas locekļi: logopēde Ilze Šaķe e-pasts: ilzesake@inbox.lv
speciālā pedagoģe Ilze Jerāte e-pasts: ilze.jerate@inbox.lv

Komandas darbības mērķis un uzdevumi

Komisijas darbības mērķis: sniegt vispusīgu atbalstu izglītojamiem, viņu vecākiem (aizbildņiem) un skolas darbiniekiem.

Komisijas darbības uzdevumi ir:

  1. koordinēt izglītojamo pedagoģisko, sociālo un psiholoģisko diagnostiku un izpēti;
  2. noteikt izglītojamiem nepieciešamo pedagoģisko un sociāli psiholoģisko palīdzības veidu;
  3. analizēt skolas pieredzi mācību procesa organizēšanas darbā ar izglītojamajiem ar mācīšanās, uzvedības un socializācijas grūtībām;
  4. sadarboties ar valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām, savā darbā ievērot kompetento iestāžu ieteikumus un norādījumus.

Komandas sastāvs un darbība

Komisijas sastāvā ietilpst psihologs, sociālais pedagogs, logopēds un speciālais pedagogs, kuru kompetences komandas sastāvā ir:

  1. sociālais pedagogs– veic sociālpedagoģisko darbību ar izglītojamiem, kuriem ir mācību grūtības, socializācijas un uzvedības problēmas, neattaisnoti mācību stundu kavējumi, sadarbojas ar valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām izglītojamo sociālo vajadzību nodrošināšanā, sniedz atbalstu izglītojamiem, viņu vecākiem (aizbildņiem) mācību procesā vai skolas vidē, vajadzības gadījumā izstrādā individuālo uzvedības korekcijas plānu, sniedz sociālpedagoģiskas konsultācijas izglītojamiem, viņu vecākiem (aizbildņiem) un pedagogiem,
  2. psihologs– sekmē izglītojamo emocionālās, psiholoģiskās un sociālās vajadzību nodrošinājumu, konsultē un sniedz atbalstu izglītojamo vecākiem (aizbildņiem), pedagogiem, veic izglītojamo psiholoģisko novērtēšanu (psiholoģiskā izpēte).
  3. logopēds – veic izglītojamo valodas traucējumu diagnostiku un profilaksi, sniedz konsultācijas izglītojamo vecākiem (aizbildņiem) un pedagogiem,
  4. speciālais pedagogs– apzina izglītojamo ar mācīšanās traucējumiem vajadzības, nodrošina atbalstu mācību procesā, vajadzības gadījumā izstrādā individuālo izglītības plānu, sniedz konsultācijas izglītojamo vecākiem (aizbildņiem) un pedagogiem,