Pamatskola

Pamatskola “Rīdze”

2018./2019. mācību gadā Pamatskolā “Rīdze” mācās 540 skolēni. ”Rīdzes” pedagogu kolektīvs kā allaž ir krāsains, radošs un darbā ieinteresēts. Mūsu skolā viss mācību un darba process virzīts galvenokārt uz skolēna kā personības attīstību, sadarbību skolēni – skolotājs un sadarbību ar vecākiem.

Skolas direktores p.i. Baiba Rudene
Direktora vietniece izglītības jautājumos Baiba Rudene
Direktora vietnieces audzināšanas darbā Laila Jēkabsone, Ilze Zālīte, Iveta Birkmane
Direktora vietniece interešu izglītībā Inga Ķepule, Gunta Rudene
Direktora vietniece metodiskajā darbā Iluta Asermane

 

2017./2018. mācību gadā pamatskolā “Rīdze” ir 19 klases:

 • 1.a klase – audzinātāja Valentīna Lavrinoviča
 • 1.b klase – audzinātāja Liene Lintiņa
 • 2.a klase – audzinātāja Iveta Birkmane
 • 2.b klase – audzinātāja Agnese Zicmane
 • 3.a klase – audzinātāja Ilze Zālīte
 • 3.b klase – audzinātāja Baiba Breijere
 • 4.a klase – audzinātāja Silvija Āriņa
 • 4.b klase – audzinātāja Iluta Asermane
 • 5.a klase – audzinātāja  Dace Broka
 • 5.b klase – audzinātāja  Dace Vaivode
 • 6.a klase – audzinātāja Zanda Batņa
 • 6.b klase – audzinātāja Marita Pjuse
 • 7.a klase – audzinātāja Sandra Šteinberga
 • 7.b klase – audzinātāja Inita Gerševica
 • 8.a klase – audzinātāja Valda Gavare
 • 8.b klase – audzinātāja Inga Reine
 • 9.a klase – audzinātāja Laila Jēkabsone
 • 9.b klase – audzinātāja Evija Vaska un Antra Žukovska
 • 9.c klase – audzinātāja Baiba Galiņa

Mācību priekšmetu skolotāji:

 • Vēstures un ģeogrāfijas skolotāja Valda Gavare
 • Ģeogrāfijas skolotāja Vivita Šenne
 • Vizuālās mākslas skolotāja Dace Broka
 • Matemātikas skolotāja Dzintra Slavinska
 • Matemātikas skolotāja Baiba Galiņa
 • Matemātikas skolotāja Selga Laukmane
 • Bioloģijas un sociālo zinību skolotāja Laila Jēkabsone
 • Ķīmijas, informātikas skolotāja Marita Pjuse
 • Latviešu valodas un literatūras skolotāja Evija Vaska
 • Latviešu valodas un literatūras skolotāja Zanda Batņa
 • Latviešu valodas un literatūras skolotāja Inga Reine
 • Angļu valodas skolotāja Dace Vaivode
 • Angļu valodas skolotāja Indra Dzilna
 • Angļu valodas skolotāja Anastasija Ivanova
 • Angļu valodas skolotāja Sandra Šteinberga
 • Vācu valodas skolotāja Santa Jansone
 • Sporta skolotāja Eleonora Kovala
 • Sporta skolotājs Dzintars Pārums
 • Meiteņu mājturības skolotāja Zane Kļaviņa
 • Zēnu mājturības skolotājs Raimonds Liepa
 • Mūzikas skolotāja Inita Gerševica
 • Mūzikas skolotājs Līvija Marta Reine
 • Krievu valodas skolotāja Koļcova Tatjana
 • Fizikas skolotāja Ieva Spriņģe
 • Kristīgās ētikas skolotāja Ilonda Dreimane
 • Skolas psihologs Ieva Lapiņa
 • Sociālais pedagogs Agrita Ronesala
 • Logopēds Ilze Šaķe
 • Speciālais pedagogs Ilze Jerāte

Mūsu skolā bijuši jau piecpadsmit 9-to klašu izlaidumi:

 • 2003./2004. m.g. pirmais izlaidums 22 skolēni
 • 2004./2005. m.g. otrais izlaidums 20 skolēni
 • 2005./2006. m.g. trešais izlaidums 41 skolēni
 • 2006./2007. m.g. ceturtais izlaidums 60 skolēni
 • 2007./2008. m.g. piektais izlaidums 20 skolēni
 • 2008./2009. m.g. sestais izlaidums 27 skolēni
 • 2009./2010. m.g. septītais izlaidums 17 skolēni
 • 2010./2011. m.g. astotais izlaidums 25 skolēni
 • 2011./2012. m.g. devītais izlaidums 25 skolēni
 • 2012./2013. m.g. desmitais izlaidums 18 skolēni
 • 2013./2014. m.g. vienpadsmitais izlaidums 35 skolēni
 • 2014./2015. m.g. divpadsmitais izlaidums 30 skolēni
 • 2015./2016. m.g. trīspadsmitais izlaidums 49 skolēni
 • 2016./2017. m.g. četrpadsmitais izlaidums 52 skolēni
 • 2017./2018. m.g. piecpadsmitais izlaidums 47 skolēni

Skolas pasākumi

Arī šajā mācību gadā “Rīdzē” notiek dažādi pasākumi, kuri jau veidojas kā skolas tradīcija. Rudenī kopīgas ir ekskursiju dienas un Sporta diena, Dzejas pēcpusdiena un Skolotāju diena.

Sākumskolas skolēni svin Miķeļa dienu, organizējot īstu rudens preču tirgu, un Mārtiņus. Katru gadu savas valsts dzimšanas dienā pulcējamies uz kopīgu Svētku rītu, bet Lāčplēša dienā organizējam Ierindas mācības skati.

Kā jauka un mīļa tradīcija ir klašu Ziemassvētku eglīšu rīkošana kopā ar skolēnu vecākiem. Pavasari kopīgi sagaidām ar Vecāku tematisko vakaru, koncertu vecvecākiem “Ome/Opis”, Māmiņu rītiem, pavasara ekskursijām un gada noslēguma koncertu.

Pagājušajā mācību gadā sākumskolas klasēs noritēja projekts „Skolā ienāk ģimene”, mācību stundas skolniekiem vadīja vecāki. Arī šajā mācību gadā turpināsim projekta realizāciju.

Skolā notiek arī dažādi pedagogu rīkoti konkursi:

 • Skatuves runas konkurss 1.-7. klašu skolēniem “Zvirbulis” (atbildīgā latviešu valodas skolotāja Evija Vaska).
 • Konkurss jaunajiem vokālistiem 1.-4. klašu skolēniem “Cīrulītis” (atbildīgā mūzikas skolotāja Inita Gerševica).
 • Katru mācību gadu “Rīdzes” skolēni kopā ar skolotājiem piedalās arī ārpusskolas pasākumos. Devīto klašu skolēni piedalās laikraksta “Diena“ rīkotajā konkursā “Kas notiek Latvijā?”.

Arī šajā mācību gadā skolēniem ir iespēja apmeklēt dažādus interešu izglītības pulciņus un apgūt jaunas prasmes: sporta pulciņš, vizuālās mākslas pulciņš, lietišķās mākslas pulciņš, koris, tautas dejas, sporta dejas, vācu valoda.